แผนที่เดินทางสู่ที่พักคนเดินทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
 

 
 

แนะนำการเดินทางโดยรถประจำทาง

กรณีที่ผู้ประสงค์จะใช้บริการ
ที่พักคนเดินทางกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการจะเดินทางมาติดต่อ
โดยตรง ณ ที่พักคนเดินทาง
หรือเดินทางเพื่อเข้าพักตามที่
ได้มีการติดต่อขอใช้บริการไว้
สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง
ซึ่งผ่านถนนด้านหน้าที่พักคนเดินทาง คือ
- รถประจำทางประเภทรถธรรมดา
สาย 12 , 13 , 54 , 36
- รถประจำทางประเภทรถปรับอากาศยูโร
สาย ปอ.12 และ ปอ.36

 
 

 
 

ภาพด้านหน้าที่พักคนเดินทาง

 
 

 
 

   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดให้มีบริการที่พักคนเดินทาง สำหรับผู้มีรายได้น้อย เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยได้กำหนดประเภทบุคคลที่จะรับเข้าพักในที่พักคนเดินทาง การติดต่อขอเข้าพัก รวมทั้งข้อแนะนำการติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์ ดังนี้


ประเภทบุคคลที่จะรับเข้าพักในที่พักคนเดินทาง

   ประเภทบุคคลที่จะรับเข้าพักในที่พักคนเดินทาง ตามระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยที่พักคนเดินทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ศ. 2547 โดยการเข้าพักได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ได้แก่
 ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน บุคคลที่หางานทำ หรือผู้ป่วยซึ่งรอรับการรักษาในกรุงเทพมหานคร และช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นโรคติดต่อ
 บุคคลหรือคณะบุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและแสดงความจำนงขอเข้าพักชั่วคราว  คณะนักเรียน หรือเยาวชนที่เดินทางจากต่างจังหวัด เพื่อเข้ามาทัศนศึกษาแข่งขันกีฬา หรือร่วมกิจกรรมในกรุงเทพมหานคร


การติดต่อขอเข้าพักในที่พักคนเดินทาง

   ผู้ที่ประสงค์จะเข้าพักในที่พักคนเดินทางจะต้องลงทะเบียนเข้าพักตามแบบที่ทางราชการ กำหนด และในกรณีที่ผู้เข้าพักเป็นคณะบุคคล ให้หัวหน้าคณะหรือผู้ควบคุมเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าพัก โดยการติดต่อขอเข้าพักสามารถติดต่อตามสถานที่หรือวิธีการ ดังนี้
 กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปรายศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ 0-2659-6270 โทรสาร 0-2282-5543
 ที่พักคนเดินทาง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 632/1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2245-1835
โทรสาร 0-2246-8664
 ทาง E-mail Address : hostel@dsdw.go.th ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม
 ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ URL http://www.dsdw.go.th

 

ข้อแนะนำการติดต่อขอใช้บริการผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

   การข้อใช้บริการที่พักคนเดินทาง โดยผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการผ่านเมนูที่ปรากฏบนหน้าแรกของเว็บไซต์ ดังนี้
1. เมนู “สอบถามข้อมูล”
เมนูส่วนนี้จะนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการที่พักคนเดินทาง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ ซึ่งนอกจากข้อมูลที่มีการนำเสนอไว้แล้ว ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการยังสามารถส่ง E-mail เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
2. เมนู “ตรวจสอบห้องพัก”
เมนูส่วนนี้จะแสดงผลข้อมูลห้องพักที่ได้มีการจองไว้แล้ว ตามเงื่อนไข วัน/เดือน/ปี พ.ศ. และประเภทห้อง (ห้องธรรมดา , ห้องปรับอากาศ และห้องปรับอากาศพิเศษ) ที่ผู้ใช้เลือกเพื่อให้แสดงผลข้อมูล เพื่อให้ผู้ที่ประสงค์จะขอใช้บริการที่พักคนเดินทาง ได้ทราบว่า วัน/เดือน/ปี พ.ศ. ที่ต้องการเข้าพัก และประเภทห้องพักที่ต้องการ ยังว่างอยู่หรือไม่ ก่อนที่จะลงทะเบียนจองที่พักตามเมนู “การจองที่พัก” ที่อยู่ในลำดับต่อไป

กลับสู่ด้านบน


   
 

@Copyright 2006. All right reserved.

designed by www.goodservicecomputer.com